Stefnur

SpjaldHlutverk Reykjalundar er að

 • Veita alhliða endurhæfingarþjónustu til að bæta færni, virkni og þátttöku skjólstæðinga í daglegu lífi.
 • Taka virkan þátt í kennslu fagfólks um endurhæfingu samkvæmt samningum við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri.
 • Hafa frumkvæði að og stunda rannsóknir og fræðslu um endurhæfingu.

Starfsemi Reykjalundar tekur mið af heilbrigðisáætlun stjórnvalda á hverjum tíma

Reykjalundur leggur áherslu á að veita endurhæfingu samkvæmt bestu þekkingu, sem byggir á hugmyndafræði endurhæfingar samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni WHO.

Til þess að ná settu markmiði setur Reykjalundur sér gæðastefnu.

Í henni felst: 

 • þverfagleg teymisvinna með skýru samskiptaferli
 • heildræn nálgun, með heilsu og velferð sjúklinga að leiðarljósi
 • einstaklingsmiðuð meðferð, sem hefur skýr og mælanleg markmið
 • árangursmiðuð meðferð þar sem árangur er metinn með viðurkenndum og viðeigandi mælitækjum (hlutlægum og huglægum)
 • virk tengsl við háskólasamfélagið. Áhersla á rannsóknir, gagnreynd vinnubrögð og skýra verkferla. Gæðavísar, gæðastaðlar, gæðahandbækur haft að leiðarljósi
 • að skráð er samkvæmt hugmyndafræði og markmiðum endurhæfingar í skráningarkerfi sem tryggir vernd persónuupplýsinga
 • skipuleg vinna með biðlista, forskoðun til að koma fólki af stað á meðan það bíður endurhæfingar, eða aðstoð við að finna önnur úrræði við hæfi
 • virk samskipti við þá sem sjá um þjónustu úti í samfélaginu, svo sem starfsendurhæfingu, heilsugæslu, þjálfunarstöðvar og fleira
 • möguleiki á endurtekningu, ef sjúkdómur er versnandi og sjúkdómsástand/færni/lífsgæði einstaklingsins breytist
 • meðferð sem er fylgt eftir á skipulagðan hátt með eftirfylgd og þjónustukönnunum

Ný lög um persónuvernd og vinnslu persónuuplýsinga tóku gildi þann 15. júlí 2018. Tilgangur laganna er að stuðla að því að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og með lögunum eru eldri lög samræmd persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins frá 25. maí 2018.

Persónuvernd skiptir máli í allri starfsemi Reykjalundar og felur meðal annars í sér að starfsfólk virðir friðhelgi einkalífs allra skjólstæðinga Reykjalundar, starfsfólks, nema og annarra. Reykjalundi ber samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu að skrá og vinna ýmsar persónu- og heilsufarsupplýsingar til að geta veitt góða þjónustu og sinnt lögboðnu hlutverki sínu. Rík áhersla er lögð á að við meðferð persónuupplýsinga sé þagnarskylda og friðhelgi einkalífs virt og að upplýsingar séu varðveittar á öruggan hátt.

Í persónuverndarstefnu Reykjalundar kemur fram í hvaða tilgangi upplýsingum er safnað frá sjúklingum, starfsfólki, nemum eða öðrum, hvaða upplýsingum er safnað, hver réttur einstaklinga er gagnvart eigin upplýsingum og varðveislu þeirra, hvert upplýsingum er miðlað og hvernig öryggis þeirra er gætt í starfseminni.

Persónuverndarstefna – almenn (pdf)

Persónuverndarstefna - starfsmenn (pdf)

Persónuverndarfulltrúi Reykjalundar er Gunnhildur Erla Kristjánsdóttir

Reykjalundi er sett það markmið að veita alhliða endurhæfingarþjónustu til að bæta færni, virkni og þátttöku skjólstæðinga í daglegu lífi. Reykjalundur stefnir að því að vera leiðandi í rannsóknum og vísindastarfi sem tengjast endurhæfingu og taka virkan þátt í menntun heilbrigðisstétta á þessu sviði.

Starfsmenn Reykjalundar eru helsta auðlind stofnunarinnar og eftirfarandi starfsmannastefna miðar að því að þessi markmið náist.

Ráðningar
 • Lögð er áhersla á að ráða til starfa hæfustu starfsmenn sem völ er á.
 • Við val á starfsmönnum er metin menntun, reynsla, færni og hæfni til mannlegra samskipta.
 • Starfsmenn skulu vera vel upplýstir um verkefni sín og skyldur.
 • Ráðningasamningur og/eða starfslýsingar skulu vera skriflegar og undirritaðar af starfsmanni og yfirmanni.
Kjaramál
 • Reykjalundur fylgir gildandi kjara- og stofnanasamningum á hverjum tíma.
 • Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins taka til starfsmanna Reykjalundar svo sem við getur átt
 • Lögð er áhersla á að farið sé eftir kjarasamningum við ákvörðun um röðun í launaflokka og framgang í starfi.
Starfsþróun og fræðsla
 • Reykjalundur mun leitast við að gefa starfsmönnum tækifæri á framgangi í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun og skapa þeim skilyrði til  virkrar endurmenntunar.
 • Stefnt skal að eflingu rannsókna- og vísindastarfsemi tengdri endurhæfingu.
 • Reykjalundur skal taka virkan þátt í menntun heilbrigðisstétta.
Samskipti
 • Starfsmenn skulu sýna skjólstæðingum stofnunarinnar virðingu og hlýtt viðmót og veita þeim góða faglega þjónustu.
 • Starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara lögum samkvæmt sbr. ákvæði 18. gr. l. 70/1996.
 • Starfsmenn skulu virða persónu, skoðanir og þekkingu samstarfsmanna sinna og hafa vilja og hæfni til samstarfs.
 • Framkoma sem veldur öðrum vanlíðan eða óöryggi verður ekki liðin.
 • Stefnt skal að því að halda starfsmönnum vel upplýstum um þau málefni sem eru á döfinni á hverjum tíma bæði með því að nota upplýsingakerfi stofnunarinnar svo og með almennum starfsmannafundum þegar þurfa þykir.
 • Upplýsingahandbók starfsmanna skal vera aðgengileg starfsmönnum. Hún hefur að geyma allar þær upplýsingar sem nýjum starfsmönnum eru nauðsynlegar.
Jafnréttismál
 • Á Reykjalundi skal ríkja jafnrétti. Óheimilt er að mismuna fólki eftir aldri, kynferði, kynþætti, efnahag, fötlun, stjórnmálaskoðunum eða trúarskoðunum.
 • Launajafnrétti skal vera milli kynja.
Vinnuumhverfi, heilsuvernd og öryggismál.
 • Stuðla skal að því að umhverfi og vinnuaðstaða tryggi öryggi og vellíðan starfsfólks við vinnu. Tryggja skal að starfsmenn fái nauðsynlegan stuðning og handleiðslu við krefjandi störf.
 • Reykjalundur leggur áherslu á að starfsmenn viðhaldi heilsu sinni með heilbrigðum lifnaðarháttum. Aðstaða til þjálfunar og almennrar heilsuræktar á Reykjalundi stendur starfsmönnum til boða, þeim að kostnaðarlausu, samkvæmt nánari reglum.
 • Reykingar starfsmanna svo og hvers konar vímuefnanotkun er óheimil í vinnutíma í og við Reykjalund.
 • Starfsmönnum ber að kynna sér öryggismál og eldvarnir Reykjalundar og kunna að bregðast við ef hættu ber að höndum.
Fjölskylduvæn starfsmannastefna og félagsmál
 • Reykjalundur vill auðvelda starfsmönnum sínum að samræma vinnuskyldu og fjölskyldumál með gagnkvæmum sveigjanleika og leitast við að aðlaga starfshlutfall að þörfum stofnunarinnar og getu starfsmanna.
 • Reykjalundur vill efla samstarf og samkennd starfsmanna m.a. með stuðningi við starfsmannafélag stofnunarinnar.  
Gildistími og endurskoðun
 • Framkvæmdastjórn skal endurskoða starfsmannastefnuna svo oft sem þurfa þykir og leita eftir umsögnum og ábendingum.